Trucks in landscape

Grupa etyczna i odpowiedzialna

Polityka CSR firmy Fraikin opiera się na przestrzeganiu zasad etycznych, ochronie środowiska, uwzględnianiu kwestii społecznych i zasadzie równych szans. 

Ta solidna polityka pozwala firmie Fraikin plasować się wśród 1% najlepiej notowanych firm w swojej branży oraz otrzymać „srebrny” medal od EcoVadis za działania w zakresie CSR.

Poznaj cztery filary naszej polityki CSR

Nasza odpowiedzialność etyczna
 • certyfikat ISO 9001
 • odpowiedzialna polityka zakupowa
 • karta etyki
 • kodeks postępowania antykorupcyjnego
Nasza odpowiedzialność jako pracodawcy
 • certyfikat ISO 45001 w Wielkiej Brytanii
 • GreatPlace to workTM  listopad 2022 – listopad 2023 w Polsce
 • polityka dotycząca niepełnosprawności
 • integracja i różnorodność 
Nasza odpowiedzialność społeczna
 • spadek szkód
 • wspieranie stowarzyszeń lokalnych
 • Wybór odpowiedzialnych usługodawców
Nasza odpowiedzialność za środowisko
 • transformacja energetyczna
 • ochrona zasobów
 • kompensacja emisji dwutlenku węgla
 • Certyfikat ISO 14001 (środowisko) w Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii

Nasza odpowiedzialność etyczna

 

Etyka i walka z korupcją: filary naszej odpowiedzialności

Etyka jest podstawowym filarem odpowiedzialności naszej Grupy. Wyposażyliśmy się w kartę etyki, która określa indywidualne i zbiorowe zachowania umożliwiające utrzymywanie zdrowych, zrównoważonych i przejrzystych relacji ze wszystkimi naszymi interesariuszami.

Ponadto kodeks postępowania antykorupcyjnego pozwala pracownikom zrozumieć pojęcia korupcji, płatnej protekcji i konfliktów interesów oraz dostosowywać swoje postępowanie na co dzień.

 

Odpowiedzialna polityka zakupowa

Jeśli chodzi o zakupy, celem firmy Fraikin jest kupowanie w taki sposób, aby wywierać pozytywne oddziaływanie na terytorium. Aby umieścić politykę CSR w centrum procesu zakupowego, firma Fraikin oparła się na normie ISO 20400. Nasza odpowiedzialna polityka zakupowa bierze pod uwagę następujące wyzwania:

 • etyczne: walka z nielegalną pracą, ograniczanie dyskryminacji,
 • środowiskowe: kontrola oddziaływania na środowisko, gospodarka odpadami, zarządzanie produktami niebezpiecznymi itp.,
 • społeczne: warunki pracy, integracja zawodowa itp.   

Certyfikowane zarządzanie jakością

Ponadto Grupa od dawna wdraża zasady zarządzanie jakością poświadczone certyfikatem według normy ISO 9001. Certyfikat ten potwierdza w szczególności silne ukierunkowanie na klienta, motywację i zaangażowanie kierownictwa, podejście procesowe i ciągłe doskonalenie. Firma Fraikin aktywnie pracuje nad certyfikacją wszystkich swoich oddziałów we Francji, Hiszpanii, Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Nasza odpowiedzialność jako pracodawcy

 

Bezpieczne środowisko pracy

Jako odpowiedzialny pracodawca firma Fraikin rozwija coraz bezpieczniejsze środowisko pracy dla swoich pracowników. Uzyskanie certyfikatu ISO 45001 w Wielkiej Brytanii potwierdza globalne podejście obejmujące zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne. Stawia ono ochronę zdrowia naszych pracowników jako podstawę wszystkich procesów i planowania. Ten certyfikat ma zdecydowany wpływ na to, jak społeczeństwo, kandydaci i klienci postrzegają naszą firmę.

Norma ta jest również stosowana we Francji do operacyjnego zapobiegania ryzyku związanemu z bezpieczeństwem i higieną pracy. Nasz cel: uzyskanie również certyfikatu ISO 45001 dla naszego systemu zarządzania bezpieczeństwem we Francji.

 

Ambitna polityka dotycząca niepełnosprawności

Firma Fraikin ustanowiła Misję Niepełnosprawności, która działa w dziedzinie rekrutacji i integracji pracowników niepełnosprawnych, a także w celu zachęcania do zakupów w sektorze chronionym. Aby nadal zwiększać liczbę zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych, firma Fraikin zwróciła się do Garac (Krajowej Szkoły Zawodów Motoryzacyjnych) z prośbą o promowanie rekrutacji uczniów niepełnosprawnych poprzez udział w ich szkoleniu i oferowanie perspektywy zatrudnienia.

Chodzi również o dostosowywanie stanowisk pracy oraz pomoc pracownikom, których to dotyczy, w procesie uznania statusu pracownika niepełnosprawnego (RQTH) dzięki licznym rozwiązaniom: telekonferencje, karty referencyjne, świadectwa i materiały szkoleniowe.Wszyscy aktorzy firmy integracyjnej i egalitarnej

 

Różnorodność jest czynnikiem równości i spójności społecznej zarówno w biznesie, jak i w całym społeczeństwie. W firmie Fraikin jest ona również źródłem innowacji i wydajności. Każdy pracownik na wszystkich poziomach firmy osobiście odpowiada za budowanie i podtrzymywanie kultury integracji poprzez udział w integracji różnic i walce z dyskryminacją.

„Różnorodność i integracja nie jest tematem ani celem, jest warunkiem sine qua non. W naszej pracy pod presją potrzebujemy wszystkich umiejętności i nie możemy wykluczać żadnej z nich”.

Ouafi KHOUBICH, dyrektor ds. strategii w firmie Fraikin

W firmie Fraikin dużą wagę przykładamy do wzmacniania obecności kobiet wśród pracowników na wszystkich poziomach firmy. Niektóre stanowiska terenowe nadal są w przeważającej mierze zajmowane przez mężczyzn – dzieje się tak w przypadku obsługi serwisowej i przeglądów pojazdów przemysłowych w warsztatach – ale wskaźnik równouprawnienia płci od roku 2021 osiąga 84%.

Grupa stawia w ten sposób na równowagę hierarchiczną i funkcjonalną w celu wzmocnienia równości zawodowej. Angażujemy się w zapewnianie ścisłej równości szans i traktowania. Dlatego obecnie wymagane jest, aby przy rekrutacji na strategiczne stanowiska w firmie przestudiować tyle samo CV kobiet, co mężczyzn.

Nasza odpowiedzialność społecznaZaangażowanie w zwiększanie bezpieczeństwa na drogach

Dla Grupy posiadającej flotę ponad 60 000 pojazdów, ryzyko drogowe jest poważnym wyzwaniem pod względem ludzkim i finansowym. Kluczowe znaczenie ma zatem podnoszenie świadomości kierowców w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Opracowaliśmy ofertę szkoleń i wsparcia, która poprzez ekologiczną jazdę,pozwala zmniejszyć wskaźnik szkód o prawie 30%.

Ta oferta, realizowana przez Fraikin Safety Academy, łączy moduły prewencyjne i praktykę i obejmuje sesje trwające pół dnia lub całodzienne. Jest ona opcjonalna i otwarta dla kierowców zatrudnionych przez naszych klientów. Naszym celem jest przeszkolenie 100% kierowców Fraikin do 2024 roku.

W krajach Beneluksu firma Fraikin wyznaczyła jedną osobę do prowadzenia tego delikatnego tematu i proponuje opcje przeznaczone do poprawy bezpieczeństwa na drogach, na przykład poprzez wdrażanie szkoleń z jazdy ekologicznej, których pozytywny wpływ na wskaźnik szkód został udowodniony. W Szwajcarii szkolenie w zakresie dobrych praktyk prowadzenia i umiejętności korzystania wyposażenia zapewniającego bezpieczeństwo pojazdu towarzyszy każdej dostawie pojazdów. 

Firma Fraikin wspiera stowarzyszenia lokalne

Bycie Grupą odpowiedzialną oznacza również zaangażowanie u boku stowarzyszeń i organizacji pozarządowych wszędzie tam, gdzie jesteśmy obecni.W ten sposób firma Fraikin w Hiszpanii wspiera stowarzyszenia w różnych dziedzinach, od badań medycznych po solidarność czy sport i kulturę.W krajach Beneluksu firma Fraikin wspiera Olimpiady Specjalne, ruch promujący trening i zawody sportowe sportowców z niepełnosprawnością intelektualną.

Wsparcie to przekłada się na udostępnienie pojazdów, wkład finansowy, ale także na indywidualne lub zbiorowe zaangażowanie pracowników.

Oddział Fraikin Polska szczególnie wyróżnił się w ostatnich miesiącach poprzez swoją pomoc dla ukraińskiego sąsiada.Wśród zrealizowanych działań: zbiórka produktów dla ośrodków tranzytowych przyjmujących matki i ich dzieci z Ukrainy, transport 21 ton żywności do ośrodka pomocy dzieciom oraz wykorzystanie pojazdów floty do transportu sprzętu medycznego dla Fundacji ERMED, która działa na liniach frontu na Ukrainie. Oddział Fraikin Polska przyczynił się również do przekazania dwóch karetek pogotowia dostarczonych przez Fraikin Hiszpania na granicę z Ukrainą.

Ciągłe poszukiwanie większej sprawiedliwości

 

Zaangażowanie firmy Fraikin na rzecz społeczeństwa obejmuje również stałą współpracę z odpowiedzialnymi dostawcami, którzy sami są zaangażowani społecznie.

Dlatego decydujemy się na współpracę z organizacjami realizującymi konkretne działania na rzecz zatrudnienia, szkolenia i wsparcia społeczno-zawodowego osób niepełnosprawnych.

Niezależnie od tego, czy chodzi o prace poligraficzne, pielęgnację terenów zielonych, organizację wydarzeń, czy nawet dostawę sprzętu biurowego, dostawcy wspierani przez firmę Fraikin aktywnie uczestniczą w integracji i działaniach na rzecz równych szans.

Nasza odpowiedzialność za środowisko

 

Uczestnicy transformacji energetycznej

Skoro Fraikin przygotowuje ze swoimi klientami transformację energetyczną flot pojazdów, Grupa jest również zaangażowana we własne podejście do skromności i oszczędności energii.Wszędzie, w swoich siedzibach, oddziałach, warsztatach, firma Fraikin uświadamia wszystkim pracownikom właściwe działania, jakie należy podejmować, aby minimalizować zużycie energii.

We Francji rozpoczęto również modernizację oświetlenia oddziałów, która polega na wymianie istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED-owe, które jest wygodniejsze i zużywa mniej energii elektrycznej.

Przeprowadzono również audyt energetyczny budynków w celu identyfikacji miejsc z niedoborami izolacji. Stopniowo wymieniamy nasze kabiny lakiernicze na urządzenia mniej energochłonne i koncentrujemy się ponownie na regionalnych narzędziach przemysłowych, zdolnych do codziennej obsługi dużych ilości.

 

Zmniejszonyślad węglowy

Jeśli chodzi o zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, pierwszym z działań, które należy wykonać, jest poznanie swoich emisji poprzez przeprowadzenie bilansu węglowego. Po obliczeniu zakresów 1 i 2 firma Fraikin dobrowolnie zobowiązała się do oceny swojego zakresu 3 (emisje pośrednie).

Jako firma zajmująca się mobilnością wiemy, jak cennym narzędziem do lepszej kontroli zużycia energii przez pojazdy jest telematyka. Dlatego firma Fraikin przyspiesza wdrażanie tej technologii we Francji,gdzie wprowadzono już 600 urządzeń, a także w Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Zmniejszanie emisji dwutlenku węgla przez grupę przyspiesza również pozyskiwanie zielonej energii. W Hiszpanii została podpisana umowa z dostawcą energii ze źródeł odnawialnych. We Francji umowa na dostawę zielonej energii elektrycznej z gwarancją pochodzenia europejskiego weszła w życie 1 stycznia 2022 r.